FAQ

Een krediet is soms ingewikkeld.
Wij geven antwoorden.

Mijn geld

Het coronavirus en jouw geld ?

Blijf je graag op de hoogte van alle updates over het coronavirus en jouw geld

Raadpleeg dan regelmatig de site van Febelfin (vertegenwoordiger van de financiële sector).

Een hypothecaire lening aanvragen

Mag ik de kosten gelinkt aan de aankoop van mijn woning financieren ?

Sinds de nieuwe wetgeving van 1 april 2017 mogen de kosten gelinkt aan de aankoop van een onroerend goed (voorschot, notariskosten, enz.) niet meer worden gefinancierd via een lening op afbetaling. Enkel de renovatiewerken kunnen dus nog worden gefinancierd via een consumentenkrediet.

Wat is de betekenis van « betalingstermijn », « termijnbedrag », « aantal betalingen » ?

Betalingstermijn: dit betreft de frequentie van uw terugbetalingen. In het kader van onze leningen op afbetaling is het betalingstermijn altijd maandelijks. Dit betekent dat u elke maand een terugbetaling moet uitvoeren.

Termijnbedrag: is het bedrag van uw periodieke terugbetaling, dus het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen

Aantal betalingen : is het aantal periodieke terugbetalingen die u moet uitvoeren. In andere woorden, de duurtijd van uw lening uitgedrukt in maanden.

Heb ik nog bedenktijd na de ondertekening van mijn contract ?

Ik heb recht op een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de ondertekening van mijn contract. Om te annuleren stuur ik een aangetekende brief naar Elantis. Ik moet natuurlijk de ontvangen gelden terugbetalen en intresten betalen voor de periode waarin ik over de gelden beschikte.

Moet ik een verzekering afsluiten om het krediet te dekken?

Ik ben niet verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten. Maar het kan een goede optie zijn om mijn naasten te beschermen mocht er mij iets overkomen.

Ik heb een loonsoverdracht getekend samen met mijn contract. Wat zijn mijn verplichtingen bij deze overdracht?

Bij het tekenen van mijn loonsoverdracht, heb ik Elantis de toestemming gegeven, in geval ik mijn krediet niet betaal, mijn werkgever te vragen het beslagbaar gedeelte van mijn loon aan Elantis over te maken. Dit natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen.

Moet ik een verzekering ondertekenen om mijn krediet te verkrijgen?

Dit is nooit verplicht bij Elantis. Een verzekering is soms wel aangeraden als ik mijn familie wens te beschermen ten opzichte van de financiële gevolgen van mijn overlijden. Ik ben altijd vrij in de keuze van mijn verzekeringsinstelling en de verzekering die ik afsluit.

Worden de gegevens van mijn lening gecommuniceerd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België?

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan de Nationale Bank, overeenkomstig met de wettelijke vereisten.

In consumentenkredieten, worden ze ook ingelicht indien wanbetaling van 3 vervaldagen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een krediet te verkrijgen?

Ik moet in België wonen, tussen de 18 en de 80 jaar oud zijn, over een geldige identiteitskaart beschikken en een bankrekening in België hebben. Ik moet een regelmatig inkomen hebben en niet geregistreerd staan bij de Nationale Bank van België.

Ik sta geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, kan ik een krediet verkrijgen?

In dat geval, ongeacht het gevraagde bedrag, zal mijn krediet geweigerd worden. Maar als ik al mijn betalingsachterstanden regulariseer, zal mijn registratie na 12 maanden geschrapt worden.

Heb ik het recht om mijn leningscontract afzeggen?

Ik kan afzien van mijn contract door een aangetekende brief te sturen naar Elantis  binnen de 14 kalenderdagen na het tekenen van het leningscontract. Is het geld al gestort, dan moet ik de geleende som samen met de eventuele interesten terugstorten.

Moet ik dossierkosten betalen voor mijn hypothecaire lening ?

Dossierkosten worden aangerekend in functie van het bedrag van het krediet. Ze zijn enkel te betalen indien het kredietaanbod ondertekend werd door de ontleners. Deze kosten zijn vermeld in het overzicht van onze tarieven.

 

Waar kan ik de prospectus voor hypothecaire leningen, de rentevoeten en tarieven vinden ?

Deze inlichtingen bevinden zich op onze pagina “Reglementen, tarieven en prospectus”.

Om onze tarieven te kennen, aarzel niet om een simulatie te berekenen op onze site en hierna contact op te nemen met één van onze makelaars om een persoonlijk aanbod te ontvangen.

 

Hoe kan een simulatie berekenen voor een hypothecair krediet?

Onze simulator geeft u de mogelijkheid om de afbetaling van uw hypothecaire lening te berekenen. U moet enkel het ontleend bedrag indienen of het bedrag dat u maandelijks wenst terug te betalen.

 

Wat is een heropname of wedername ?

Indien u reeds een hypothecaire lening in omloop heeft bij Elantis en u na enkele jaren een bijkomend bedrag wenst te ontlenen voor een woonproject, kan u heropname van uw krediet vragen en zo de reeds terugbetaalde bedragen opnieuw ontlenen.

Het minimumbedrag is 25.000€ en de werken moeten worden aangetoond via facturen.

 

Hoeveel mag u ontlenen voor een hypothecaire lening ?

Het bedrag dat u mag ontlenen hangt af van :

 • De waarde van het pand dat als waarborg gebruikt zal worden
 • Het bedrag van uw beroepsinkomsten die u moeten toelaten om uw lening terug te betalen
 • Het bedrag van uw eigen middelen en dus de gelden die u zelf kan investeren

Denk er dus altijd aan dat u zelf nog verschillde kosten moet kunnen financieren: aankoopkosten, bouwkosten, notariskosten, aktekosten, registratiekosten, enz.

Indien u eigen middelen investeert in uw project, zal uw kredietaanvraag gunstiger zijn en zal u waarschijnlijk een goedkoper tarief krijgen.

 

Wat zijn de mogelijke formules bij Elantis voor een hypothecaire lening?

Elantis beschikt over diverse kredietformules.

Formule met vast tarief : de rente is overanderd gedurende de volledige looptijd van het krediet.

Formule met variabel tarief : De rente schommelt, met eventuele verhogingen of verlagingen, gedurende de duurtijd van uw krediet. De schommeling van de debetrente hangt af van de evolutie van de referentie-index die elke maand gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

 • Variabele rente 3/3/3 De debetrente varieert om de 3 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C)
 • Variabele rente 5/5/5 De debetrente varieert om de 5 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E).
 • Variabele rente 10/5/5 De debetrente ligt vast gedurende de eerste 10 jaar en is dan herzienbaar om de 5 jaar, de referentie-index is die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E).

Hoe kan ik een hypothecaire lening aanvragen ?

Bekijk onze prospectus, pagina 15, voor een volledige uitleg, stap per stap :

 • Beschrijf uw project en bereken uw simulatie
 • Ontvang het bemiddelingsdocument van uw makelaar
 • Vraag uw kredietopening aan met de hulp van uw makelaar
 • Elantis analyseert uw kredietaanvraag
 • Wi bezorgen u een kredietaanbod enook een ESIS-document
 • De kredietopeningsakte wordt verleden bij de daartoe aangestelde notaris

Aarzel niet om verschillende simulaties uit te voeren op onze site. U kan ook één van onze makelaars contacteren en zelfs een voorbereidend formulier invullen op onze site.

Hoe moet ik omgaan met de geldopnames en facturen indien constructie of verbouwing ?

U krijgt een “opnameperiode“ indien u gaat bouwen of verbouwen. De duur van de opnameperiode wordt bepaald afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, met een maximum van 24 maanden, wat overeenstemt met de termijn die maximaal beschikbaar is voor het uitvoeren van de werken.

Het kapitaal wordt op basis van bewijsstukken gestort, naarmate de werkzaamheden vorderen en nadat u eerst uw eigen middelen heeft opgebruikt.

 

Een hypothecaire lening terugbetalen

Worden de gegevens van mijn lening gecommuniceerd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België?

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan de Nationale Bank, overeenkomstig met de wettelijke vereisten.

In consumentenkredieten, worden ze ook ingelicht indien wanbetaling van 3 vervaldagen.

Ik heb het moeilijk om mijn lening terug te betalen, wat moet ik doen?

Ik contacteer meteen Elantis om een oplossing te vinden.

Wat is een heropname of wedername ?

Indien u reeds een hypothecaire lening in omloop heeft bij Elantis en u na enkele jaren een bijkomend bedrag wenst te ontlenen voor een woonproject, kan u heropname van uw krediet vragen en zo de reeds terugbetaalde bedragen opnieuw ontlenen.

Het minimumbedrag is 25.000€ en de werken moeten worden aangetoond via facturen.

 

Hoe moet ik omgaan met de geldopnames en facturen indien constructie of verbouwing ?

U krijgt een “opnameperiode“ indien u gaat bouwen of verbouwen. De duur van de opnameperiode wordt bepaald afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, met een maximum van 24 maanden, wat overeenstemt met de termijn die maximaal beschikbaar is voor het uitvoeren van de werken.

Het kapitaal wordt op basis van bewijsstukken gestort, naarmate de werkzaamheden vorderen en nadat u eerst uw eigen middelen heeft opgebruikt.

 

Mag ik mijn hypothecaire lening terugbetalen voor het eindtermijn?

Ik mag mijn lening gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Ik moet wel een wederbeleggingsvergoeding van 3 maanden intresten betalen.

Is het een goed idee om mijn hypothecaire lening te herfinancieren ?

U moet verschillende punten analyseren om te kunnen nagaan of het herfinancieren interessant is of niet :

 • Is er een groot verschil tussen het tarief van uw lening en de tarieven die momenteel worden aangeboden?
 • Wat is het bedrag van de kosten indien ik mijn krediet herfinancier ? Er kunnen mogelijke dossierkosten zijn, maar eveneens inschrijvingskosten of notariskosten indien u uw lening bij een andere bank laar herfinancieren.
 • Wat is de resterende duurtijd van mijn lening ? Indien uw lening binnen enkele jaren afgelopen is, zou het wel eens kunnen dat herfinancieren een eerder slechte zaak is. U betaalt inderdaad minder intresten op het einde van uw krediet..

Wat zijn de fiscale voordelen van een hypothecaire lening

 • Gaat het om uw eerste woning ?
 • In welke regio woont u ?
 • Kan u genieten van een vermindering van de registratierechten?

Deze vragen zijn niet zomaar te beantwoorden en de antwoorden veranderen heel regelmatig daar de wetgeving de laatste jaren ook vaak werd aangepast.

Elantis geeft geen fiscaal advies, maar u kan wel inlichtingen verkrijgen bij een fiscalist of op de volgende websites :

Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest van Elantis

Het fiscaal attest van uw hypothecaire lening wordt elk jaar opgestuurd in de loop van de maand april. Elantis bezorgt u altijd een schriftelijk attest met de post.

 

Privéleven en reglementen

Waar kan ik de prospectus voor hypothecaire leningen, de rentevoeten en tarieven vinden ?

Deze inlichtingen bevinden zich op onze pagina “Reglementen, tarieven en prospectus”.

Om onze tarieven te kennen, aarzel niet om een simulatie te berekenen op onze site en hierna contact op te nemen met één van onze makelaars om een persoonlijk aanbod te ontvangen.

 

Hoe worden mijn gegevens verwerkt en beschermd?

Wij verwerken uw gegevens om uw krediet optimaal te beheren en ons productengamma en onze informatie af te stemmen op uw behoeften.

Daarom stelden wij een Privacycharter op. Wij willen u duidelijk informeren over hoe we uw gegevens verwerken, uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren.

Een consumentenkrediet vragen

Mag ik de kosten gelinkt aan de aankoop van mijn woning financieren ?

Sinds de nieuwe wetgeving van 1 april 2017 mogen de kosten gelinkt aan de aankoop van een onroerend goed (voorschot, notariskosten, enz.) niet meer worden gefinancierd via een lening op afbetaling. Enkel de renovatiewerken kunnen dus nog worden gefinancierd via een consumentenkrediet.

Heb ik nog bedenktijd na de ondertekening van mijn contract ?

Ik heb recht op een termijn van 14 dagen te tellen vanaf de ondertekening van mijn contract. Om te annuleren stuur ik een aangetekende brief naar Elantis. Ik moet natuurlijk de ontvangen gelden terugbetalen en intresten betalen voor de periode waarin ik over de gelden beschikte.

Welke krediettypes zijn mogelijk?

De persoonlijke lening, de renovatielening, de autolening, dit zijn telkens leningen op afbetaling.                                                                                                                                                                      Hypothecaire leningen geven u de mogelijkheid om onroerende projecten te financieren zoals de aankoop, het verbouwen of bouwen van een woning.                                                                              Ik betaal elke maand, op dezelfde dag, een vast bedrag terug.

 

Moet ik een verzekering afsluiten om het krediet te dekken?

Ik ben niet verplicht om een dergelijke verzekering af te sluiten. Maar het kan een goede optie zijn om mijn naasten te beschermen mocht er mij iets overkomen.

Waarvoor dient het SECCI?

De SECCI (Standard European Consumer Credit information of de genormaliseerde Europese informatie in verband met kredieten aan particulieren) is een formulier dat de algemene kenmerken van het krediet dat ik wens vermeldt. Het vermeldt bijvoorbeeld de JKP, de duurtijd/betalingstermijnen en het bedrag dat ik elke maand betaal. Het wordt verstuurd door Elantis wanneer deze laatste me de beslissing in verband met mijn dossier meedeelt. Dankzij dit formulier kan ik het aanbod vergelijken met andere kredietvoorstellen vooraleer ik het contract onderteken.

Ik heb een loonsoverdracht getekend samen met mijn contract. Wat zijn mijn verplichtingen bij deze overdracht?

Bij het tekenen van mijn loonsoverdracht, heb ik Elantis de toestemming gegeven, in geval ik mijn krediet niet betaal, mijn werkgever te vragen het beslagbaar gedeelte van mijn loon aan Elantis over te maken. Dit natuurlijk binnen de wettelijke bepalingen.

Moet ik een verzekering ondertekenen om mijn krediet te verkrijgen?

Dit is nooit verplicht bij Elantis. Een verzekering is soms wel aangeraden als ik mijn familie wens te beschermen ten opzichte van de financiële gevolgen van mijn overlijden. Ik ben altijd vrij in de keuze van mijn verzekeringsinstelling en de verzekering die ik afsluit.

Worden de gegevens van mijn lening gecommuniceerd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België?

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan de Nationale Bank, overeenkomstig met de wettelijke vereisten.

In consumentenkredieten, worden ze ook ingelicht indien wanbetaling van 3 vervaldagen.

Welke documenten heb ik nodig voor een krediet aanvraag ?

Ik vergeet niet om bij mijn dossier te voegen:

 • Een kopie van mijn identiteitskaart
 • Mijn 3 laatste originele loonfiches
 • Mijn getekende offertes en facturen, mijn bestelbon voor de auto en attesten van saldo, naargelang het type aangevraagde lening.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een krediet te verkrijgen?

Ik moet in België wonen, tussen de 18 en de 80 jaar oud zijn, over een geldige identiteitskaart beschikken en een bankrekening in België hebben. Ik moet een regelmatig inkomen hebben en niet geregistreerd staan bij de Nationale Bank van België.

Hoe en wanneer wordt het gewenste kredietbedrag gestort?

Mijn dossier wordt uitbetaald binnen de 48u na ontvangst door Elantis van mijn volledig ondertekend kredietdossier. Vraag ik een hergroepering van mijn kredieten aan, dan gaan de stortingen meteen naar de kredietinstellingen.

Ik sta geregistreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, kan ik een krediet verkrijgen?

In dat geval, ongeacht het gevraagde bedrag, zal mijn krediet geweigerd worden. Maar als ik al mijn betalingsachterstanden regulariseer, zal mijn registratie na 12 maanden geschrapt worden.

Heb ik het recht om mijn leningscontract afzeggen?

Ik kan afzien van mijn contract door een aangetekende brief te sturen naar Elantis  binnen de 14 kalenderdagen na het tekenen van het leningscontract. Is het geld al gestort, dan moet ik de geleende som samen met de eventuele interesten terugstorten.

Staat mijn partner verplicht mee op mijn contract?

Mijn partner staat niet mee op het contract tenzij ik getrouwd ben in een stelsel van wettelijke gemeenschap of tenzij dit een voorwaarde is in de kredietovereenkomst.

Hoe en wanneer worden de kredietinstellingen terugbetaald?

Zodra Elantis mijn contract heeft goedgekeurd, wordt het geld meteen teruggestort aan de andere kredietmaatschappijen, binnen de 48 uur.

Hoe kan ik een persoonlijke lening aangaan bij Elantis ?

Ik kies het bedrag dat ik wil lenen, de duur/betalingstermijnen en de maandelijkse aflossing/termijnbedrag via de online simulator. Het is vrijblijvend. Daarna moet ik alleen nog maar het formulier invullen met de informatie die nodig is voor de goedkeuring van mijn dossier. Zodra mijn dossiers aanvaard is, neemt een van de partnermakelaars snel contact met me op.

Hoe lang duurt het voordat het ontleend geld op mijn rekening staat?

Ik ontvang het geld op mijn rekening binnen de 48 uur na ontvangst door Elantis van mijn volledig ondertekend kredietdossier.

Een consumentenkrediet terugbetalen

Wat is de betekenis van « betalingstermijn », « termijnbedrag », « aantal betalingen » ?

Betalingstermijn: dit betreft de frequentie van uw terugbetalingen. In het kader van onze leningen op afbetaling is het betalingstermijn altijd maandelijks. Dit betekent dat u elke maand een terugbetaling moet uitvoeren.

Termijnbedrag: is het bedrag van uw periodieke terugbetaling, dus het bedrag dat u maandelijks moet terugbetalen

Aantal betalingen : is het aantal periodieke terugbetalingen die u moet uitvoeren. In andere woorden, de duurtijd van uw lening uitgedrukt in maanden.

Worden de gegevens van mijn lening gecommuniceerd aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België?

Ja. Na ondertekening van mijn contract wordt alle informatie over mijn lening gecommuniceerd aan de Nationale Bank, overeenkomstig met de wettelijke vereisten.

In consumentenkredieten, worden ze ook ingelicht indien wanbetaling van 3 vervaldagen.

Ik heb het moeilijk om mijn lening terug te betalen, wat moet ik doen?

Ik contacteer meteen Elantis om een oplossing te vinden.

Hoe moet ik mijn persoonlijke lening afbetalen?

Via een doorlopende opdracht die ik ontvang bij het tekenen van de contracten. Handig om niet te vergeten te betalen!

Kan ik mijn lening vroegtijdig terugbetalen?

Ik kan mijn krediet volledig of gedeeltelijk vroegtijdig terugbetalen. Ik moet een vergoeding betalen van :

 • 1% van het terug te betalen kapitaal, als het contract nog minstens 1 jaar loopt
 • 0,5% als er minder dan 1 jaar overblijft

Ik vind geen antwoord op mijn vragen...

Neem contact met ons op

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 5000 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 50000

Keys

Batibouw voorwaarden!

Geniet van onze speciale voorwaarden voor de financiering van uw woonproject.

Ik bereken mijn lening
Yoga

Opgelet, geld lenen kost ook geld

Elantis neemt uw budget heel serieus. Onze experten staan klaar om u te begeleiden naar de beste keuzen in uw belang.

Onze pact verantwoord lenen