Wettelijke vermeldingen

Identiteit van de kredietgever

Elantis NV
Rue des Clarisses 38, 4000 Luik
RPR-BTW BE-0404.228.296.

U kunt contact opnemen met Elantis

 • Per brief: rue des Clarisses, 38, 4000 Luik

 • Per telefoonop 04/232.45.45

 • Via mail:commer@elantis.be

Toezichthoudende overheden

 • Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – NG, Koning Albert II-laan, 16 in 1000 Brussel

Lid van de beroepsvereniging:

Elantis is lid van de professionele vereniging van deBelgische federatie van de financiële sector (Febelfin), Aarlenstraat 82 in 1040 Brussel. Hiermee sluit ze zich aan bij de Gedragscodes van Febelfin beschikbaar op www.febelfin.be

Bescherming van gegevens (en van de persoonlijke levenssfeer):

Raadpleegonze privacy charter

Beleid inzake veiligheid en vertrouwelijkheid

De gegevens die worden ingevoerd op onze site worden beveiligd met het Secure Socket Layer-protocol (SSL). Dat is een protocol voor het bekendmaken van informatie dat het mogelijk maakt om de authenticiteit, het vertrouwelijk karakter en de integriteit van de uitgewisselde gegevens na te gaan. Het succes ervan is te danken aan het eenvoudig gebruik ervan en aan de integratie ervan in alle browserprogramma’s. Alle gegevens die wij uitwisselen over uw privéleven genieten die bescherming.

Belangenconflictenbeleid

Om de activiteiten en diensten te kunnen aanbieden die aansluiten bij het belang en de behoefte van de klanten, nemen Belfius en Elantis een aantal maatregelen in het kader van een Belangenconflictenbeleid, dat we hieronder samenvatten. Doel van Elantis is een strikte naleving van de reglementaire bepalingen en het hanteren van strenge interne normen en standaarden.

Wat is een ‘belangenconflict’?

 • een situatie waarin het belang van Belfius Bank/Elantis onverenigbaar kan zijn met of kan afwijken van de belangen van 1 van haar klanten
 • of een situatie waarbij de belangen van een bepaalde (groep) klant(en) afwijken van die van een andere (groep) klant(en)

Onze aanpak

Belfius groep en Elantis hanteren een aanpak in 2 fasen:

 • het identificeren van potentiële belangenconflicten
 • het voorkomen of beheren/beheersen ervan

Identificatie van de belangenconflicten

Om rekening te kunnen houden met de verschillende types activiteiten en belangen, bestaat er een lijst van situaties die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. De lijst wordt geactualiseerd en bijgewerkt.

Doel van die lijst? Het risico op belangenconflicten in kaart brengen en bekijken welke situaties vermeden kunnen worden of, zo niet, welke maatregelen kunnen verhinderen dat de klant er nadeel van ondervindt. Voorbeelden van die situaties:

 • het optreden in verschillende hoedanigheden voor verschillende klanten
 • het aanvaarden en geven van geschenken en uitnodigingen die objectief handelen in de weg kunnen staan
 • het adviseren van producten die niet aan de behoefte van de klant tegemoetkomen

Enkele basismaatregelen tegen belangenconflicten

We werkten basiscategorieën van maatregelen uit om belangenconflicten of eventuele nadelige gevolgen ervan voor onze klanten te voorkomen, te beperken of te beheersen.

Controle van informatie-uitwisseling

Deze maatregelen controleren en beperken de informatiestroom binnen de groep. Ze moeten ervoor zorgen dat er binnen de bank en haar entiteiten geen informatie wordt uitgewisseld, gebruikt of verspreid die belangenconflicten in de hand kan werken:

 • informatiescheidingen (‘Chinese Walls’)
 • het beheren, controleren en beveiligen van de toegangen tot bepaalde informatie binnen het netwerk van de bank
 • gedragscodes
 • etc

Preventie van ongepaste invloed

De medewerkers moeten zich volledig onafhankelijk en objectief opstellen in hun relaties met de klanten. Daarom zijn er maatregelen om ongepaste beïnvloeding te voorkomen. Bvb: beperkingen op het ontvangen of verstrekken van uitnodigingen of geschenken om ongepaste tussenkomsten uit te sluiten.

Niet handelen

Het kan voorkomen dat er, ondanks alle maatregelen in het kader van de beheersing van belangenconflicten, toch geen oplossing werd gevonden om de belangen van de klanten te vrijwaren. In die gevallen kiezen we ervoor onthouden we ons van bepaalde tussenkomsten

Informatie aangaande belangenconflicten

Kan geen van bovenstaande maatregelen een belangenconflict of de nadelige impact ervan vermijden én biedt Elanits toch haar diensten aan, dan zal ze de klant er op transparante wijze over informeren, zodat deze met kennis van zaken en volledig geïnformeerd kan beslissen.

Bijkomende procedures en richtlijnen

Veel van bovenstaande maatregelen viseren afdelingen of medewerkers betrokken bij activiteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten. Voor alle medewerkers bestaan regels met een verstrekkende werking via de deontologische code, voor specifieke elementen verfijnd via procedures en richtlijnen. We vermeldden de beperkingen voor uitnodigingen en geschenken al. Er bestaat ook een apart beleid voor onverenigbaarheden die een beperking en controle opleggen voor nevenactiviteiten die medewerkers zouden willen uitoefenen.

IP tracking

Elantis doet niet aan IP Tracking (een techniek die erin bestaat de prijzen van de producten die geraadpleegd worden door de internauten kunstmatig te verhogen).

Bescherming van de inhoud van de site (auteursrechten en copyright)

De teksten, grafische elementen en andere content van deze website worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Die blijven de exclusieve eigendom van Elantis. Elk gebruik in welke vorm ook van de gegevens van deze website of van de content ervan voor commerciële of illegale doeleinden is verboden. Internauten gebruiken de site en krijgen toegang tot de content enkel voor hun individuele noden.

Deze website wordt in België beschermd door de wet van 30 juni 1994 – Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. De schending van een van die rechten is een daad van namaak die met vervolging strafbaar is.

Het gebruik van de gegevens van deze site moet vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk worden aangevraagd op voormeld adres.

Aansprakelijkheid

Elantis ziet elke dag toe op de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is op zijn website. Er worden geregelde updates voorgesteld om de internauten kwalitatief hoogstaande en geactualiseerde content aan te bieden. Om echter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de klanten, behoudt Elantis zich het recht voor om de content van zijn website te wijzigen zonder de internauten daarvan in kennis te stellen. De aansprakelijkheid van Elantis kan enkel worden ingeroepen als de website niet toegankelijk is of als de werking ervan onderbroken is. Elantis geeft geen enkele uitdrukkelijke noch stilzwijgende waarborgaangaande de gegevens op de website. Elantis kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de simulaties die beschikbaar zijn op zijn website. Die worden enkel indicatief meegedeeld en Elantis kan het exhaustieve karakter ervan niet waarborgen. Deze gegevens mogen in geen geval beschouwd worden als een individueel aanbod voor de verkoop of aankoop van producten. Voor alle aanvullende inlichtingen houdt Elantis zich ter beschikking van de gebruikers van zijn website.