Woordenlijst

Een krediet is soms ingewikkeld.
Wij geven antwoorden.

A
Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier is een verplicht document die de kredietgever de mogelijkheid geeft om alle nodige gegevens op te vragen voor de analyse van uw kredietaanvraag en terugbetalingsvermogen. Wees dus altijd eerlijk en oprecht tijdens het vervolledigen van dit formulier.

 

Aflossingstabel

Elk contract van lening op afbetaling heeft een aflossingstabel die u een overzicht geeft van uw afbetalingen, dus met vermelding van het kapitaal, de intresten, het verschuldigd kapitaal en saldo..

Afsluiten van het contract

Het contract is afgesloten na ondertekening door alle partijen. De afsluitingsdatum wordt door de kredietgever doorgegeven aan de Nationale Bank van België zodanig deze lening te vermelden in de bestanden van de positieve centrale voor kredieten aan particulieren.

 

Algemene voorwaarden

Elk kredietcontract bezit algemene voorwaarden met vermelding van alle wettelijke verplichtingen gelinkt aan dit krediet(beheer van uw gegevens, vervroegde terugbetaling, vastlegging van uw vervaldatum, recht op verzet, enz.)

 

B
Bemiddelingsdocument

Document met daarin de gegevens van de makelaar om geheel transparant te kunnen werken met de consument.
Uw makelaar moet u dit identificatiedocument overhandigen bij het eerste contact.

Borg

Zich borg stellen voor een krediet betekent dat u wenst op te komen voor een naaste persoon die een krediet afsluit. Indien deze persoon zijn krediet niet terugbetaalt kan de kredietgever eisen dat de borg de betalingen uitvoert.

.

C
Centrale voor kredieten aan particulieren

De centrale voor kredieten aan particulieren bezit de gegevens van alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten afgesloten door de consumenten evenals de mogelijke betalingsachterstanden van de kredieten. Om de overmatige schuldenlast te bestrijden, heeft elke kredietgever de verplichting om deze bestanden te raadplegen alvorens u een eventueel nieuw krediet toe te kennen en in sommige gevallen uw betalingsachterstanden te melden.

 

Consumentenkredieten

De term “consumentenkredieten” verwijst naar leningen of afbetaling en kredietkaarten/geldreserves. In het geval van een lening op afbetaling ontleent u een vastgelegd bedrag dat u met intresten terugbetaalt op een vaste duurtijd.

 

D
Debetrente

De debetrente is het intrestpercentage die de kredietgever gebruikt om het bedrag van de intresten te berekenen. Dit wordt namelijk gebruikt om de aflossingstabel te berekenen.

Doel van de lening

Om u de beste oplossing te kunnen geven moeten wij het doel van uw lening kennen. Het vinden van de beste lening aan het beste tarief is de verantwoordelijkheid van de kredietgever. Help ons verder en geef ons een woordje uitleg over uw project !

 

Domiciliëring

De meeste banken stellen u voor om uw krediet via domiciliëring af te betalen. Elke maand wordt het verschuldigd bedrag dan automatisch opgenomen van uw bankrekening. Elantis stelt dit betalingssysteem voor in hypothecaire leningen maar niet in consumentenkredieten.

 

Doorlopende opdracht

Via een doorlopende opdracht geeft u uw bank de opdracht om op een vaste datum een bepaald bedrag over te maken aan een derde. U beheert zelf uw permanente of doorlopende opdrachten en kan deze dus op elk moment wijzigen of schrappen. Het gebruik hiervan is aangeraden voor uw persoonlijke lening.

 

Dossierkosten

Alle kosten gelinkt aan het afsluiten van een consumentenkrediet zijn opgenomen in het JKP (jaarlijks kostenpercentage) die vermeld staat op uw kredietcontract. De kredietgever of kredietmakelaar mag dus geen bijkomende kosten aanrekenen.

 

E
Energiekrediet

Het energiekrediet maakt deel uit van de renovatieleningen en heeft dus als doel het financieren van werken die het energieverbruik van uw woning zullen verminderen (nieuwe verwarmingsketel, dubbele beglazing, zonnepanelen, enz.).

 

ESIS

= Gestandaardiseerd Europees Informatieblad Standaarddocument met alle kenmerken van het krediet.
Hij wordt aan de klant overhandigd en toegelicht samen met het kredietopeningsaanbod met vermelding van het voorlopig JKP.
Hij stelt de consument in staat een vergelijking te maken van de producten op de markt en de implicaties ervan in te schatten, een beslissing te nemen met kennis van zaken.

H
Hergroepering van leningen

Het samenvoegen of hergroeperen van kredieten heeft als doel de terugbetaling van één of meerdere lopende leningen om uw maandelijkse kredietlast te verlagen. Opgelet, het is niet verplicht om al uw lopende leningen terug te betalen en het aangeboden tarief is meestal vrij hoog. Denk er dus goed over na.

Herinneringsbrief

Indien betalingsachterstand moet de kredietgever u een herinneringsbrief opsturen en kosten en nalatigheidsintresten aanrekenen. Om deze te vermijden kan u bijvoorbeeld een doorlopende opdracht opstellen. Indien u belangrijke problemen ondervindt, neem dan onmiddellijk contact met de kredietgever om een oplossing te vinden.

Hypothecaire lening

Wij stellen het kredietbedrag aan u ter beschikking in de vorm van een voorschot in het kader van een kredietopening met mogelijkheid tot wederopneming. Met dat systeem kunt
u later het reeds afgelost of vervroegd terugbetaald kapitaal opnieuw gebruiken voor een nieuw woonkrediet en dat tegen de toekenningsvoorwaarden, de tarieven en de rentevoeten die op dat ogenblik gelden. Geld lenen via een kredietopening is denken aan de toekomst en later de kosten voor een nieuwe notariële akte vermijden.

 

K
Kapitaal

Het kapitaal is het netto bedrag dat u ontleent. Deze houdt geen rekening met de intresten die u zal moeten terugbetalen op het ontleend kapitaal.

 

Kredietbemiddelaar

Een kredietbemiddelaar of kredietmakelaar is een persoon die tussenkomt tijdens de afsluiting van een krediet en die niet optreedt als kredietgever.

 

Kredietcontract / contract van lening op afbetaling

Om een krediet af te sluiten moet u noodzakelijkerwijze een kredietcontract ondertekenden en dit in evenveel exemplaren als er partijen zijn. Dit contract moet volgende gegevens vermelden : het type krediet, de gegevens van alle partijen, het volledig financieel plan van uw krediet, het percentage van de nalatigheidsintresten en de datum van raadpleging van de Nationale Bank van België. U heeft het recht om uw contract op te zeggen binnen de 14 kalenderdagen.

 

Kredietmakelaar

Waar geld lenen ? Banken en kredietmaatschappijen stellen hun eigen leningen voor. Kredietmakelaars werken met verschillende kredietgevers en kunnen uw dossier dus bij verschillende banken/kredietmaatschappijen indienen. Een kredietmakelaar is ingeschreven bij het FSMA en wordt, op vele vlakken, onderworpen aan dezelfde wetten als de kredietgevers.

 

Kredietopeningsaanbod

Is de kredietovereenkomst. Bevat alle kenmerken van het krediet dat Elantis bereid is toe te kennen aan de consument (bedrag, debetrentevoet, looptijd, waarborg, JKP,…)

L
Lening op afbetaling

Geeft u de mogelijkheid om een vast bedrag te ontlenen en via een vaste maandelijkse afbetaling af te lossen. Het bekendste voorbeeld: de autolening.

Leuren / huis aan huis verkoop

Het huis aan huis verkoop van kredieten is verplicht. De kredietgever of kredietmakelaar mag u thuis enkel een krediet aanbieden indien u hier een schriftelijke aanvraag voor heeft gedaan voorafgaandelijk aan het bezoek.

 

Loonsoverdracht

Elke kredietcontract wordt vergezeld door een loonsoverdracht. Dit document geeft de kredietgever de mogelijkheid om loonbeslag uit te voeren indien uw lening niet correct wordt afbetaald.

 

Looptijd

De looptijd van uw consumentenkrediet wordt meestal uitgedrukt in maanden. De maximale duurtijd is afhankelijk van het ontleend bedrag en wordt bepaald door de wetgeving.

De looptijd van een hypothecaire lenig wordt meestal uitgedrukt in jaren. Deze wordt bepaald in functie van uw terugbetalingsvermogen, uw leeftijd en het type woonproject en ligt tussen 8 en 25 jaar.

M
Maandelijkse aflossing

De maandelijkse aflossing, maandlast of mensualiteit van uw krediet komt overeen met het bedrag dat u maandelijks moet betalen aan de kredietgever. Het volledig overzicht van uw betalingen is terug te vinden in de aflossingstabel van uw krediet.

Mede-ontlener

U gaat uw lening alleen aan of met zijn tweeën ? Indien u dit als koppel doet, is uw partner uw mede-ontlener. Opgelet, indien u getrouwd bent zonder huwelijkscontract (onder het stelsel gemeenschap van goederen), moet u noodzakelijkerwijze uw krediet aangaan met uw echtgeno(o)t(e).

Montant total à rembourser

Le montant de votre mensualité (montant d’un terme) multiplié par la durée de votre crédit en mois.

N
Nalatigheidsintresten

Elk contract moet de aangerekende nalatigheidsintresten indien betalingsachterstand duidelijk vermelden. Deze intresten worden berekend op de onbetaalde sommen.

Nationale Bank van Belgïe

De Nationale Bank van België verzamelt de gegevens van alle consumentenkredieten en hypothecaire kredieten afgesloten door de consumenten evenals de mogelijke betalingsachterstanden van deze kredieten. Om de overmatige schuldenlast te bestrijden, heeft elke kredietgever de verplichting om de bestanden van de Nationale Bank te raadplegen alvorens u een eventueel nieuw krediet toe te kennen en in sommige gevallen uw betalingsachterstanden te melden.

Notariële akte m.b.t. de kredietopening en voor de vestiging van de hypotheek

Een kredietopening is een kadercontract, die de zekerheden en hypotheek inhoudt een een onbepaalde duur heeft. Dit betekent dat deze zekerheden andere leningen, die later toegekend worden, kunnen  dekken en zo kan u nieuwe kosten vermijden (bijvoorbeeld indien wederopname). Dit heeft ook als gevolg dat de zekerheden  behouden worden ook indien de oorspronkelijke leningen terugbetaald zijn en u dus de nodige stappen zal moeten ondernemen indien u deze zekerheden wenst te schrappen.

 

O
Opschortende voorwaarde

Bij Elantis is elke aanvaarding in consumentenkredieten onderworpen aan opschortende voorwaarden. Dit betekent dat uw contract enkel is afgesloten wanneer er wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden (bijvoorbeeld: bewijs eigenaar).

 

Opzegging/Herroeping

U heeft het recht om uw leningcontract op te zeggen binnen de 14 kalenderdagen. Hiervoor moet u een aangetekende brief versturen naar de kredietgever en het ontleend bedrag terugbetalen, met evenetuele intresten voor het aantal dagen waarop u het geld ter beschikking heeft gehad.

P
Persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden opgevraagd door de kredietgever om u kredietaanvraag te onderzoeken. U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met reclame- of marketingdoeleinden. U heeft eveneens recht op het raadplegen, wijzigen of laten schrappen van uw persoonlijke gegevens.

 

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is de commerciële benaming van een lening op afbetaling.

Politiek prominente persoon (PEP)

PEP staat voor natuurlijke personen die in het buitenland of in België, op supranationaal of nationaal niveau of op het gebied van deelentiteiten, MAAR NIET op gemeentelijk vlak :

  • staatshoofd, regeringsleider, minister of staatssecretaris zijn of waren,
  • lid zijn/geweest zijn van een parlement,
  • lid zijn van bestuurslichamen van een politieke partij,
  • een hoog ambt bekleden/hebben bekleed, lid zijn/geweest zijn van hooggerechtshoven, hoge legerofficieren of diplomaten zijn/geweest zijn,
  • topman of bestuurder in een overheidsbedrijf zijn of waren, of bestuurder, plaatsvervangend bestuurder en leden van de raad van bestuur van een internationale organisatie.

Als PEP worden eveneens beschouwd: de echtgenoot of partner, de ouders van, de kinderen alsook hun echtgenoten of partners van onder beschreven personen en de fysische personen die nauwe zakelijke relaties hebben of hebben gehad met voormelde personen.

Q
Quotiteit

Dat is de verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen en de totale waarde van de onroerende waarborgen. Deze wordt uitgedrukt in %.                                                                                              Indien u een woning van 100.000 € aankoopt en u 80.000 € ontleent, is de quotiteit van uw lening 80.000/100.000 = 80%. Dit betekent dat 20% van de aankoopprijs van uw woning gefinancierd wordt via eigen middelen.

R
Recht op verzet

Na ondertekening van uw kredietcontract kan u nog van mening veranderen gedurende 14 kalenderdagen. Om uw lening te annuleren moet u een aangetekende brief versturen naar de kredietgever en het kredietbedrag terugbetalen met eventueel bijkomende intresten voor de termijn waarop u over de gelden heeft kunnen beschikken.

 

Rijksregisternummer

Elke burger beschikt over een eigen identificatienummer. U vind deze op de achterkant van uw identiteitskaar, hij bestaat uit 11 cijfers waarvan de eerste 6 uw geboortedatum voorstellen.

 

S
Samenvoegen van leningen

Het samenvoegen of hergroeperen van kredieten heeft als doel de terugbetaling van één of meerdere lopende leningen om uw maandelijkse kredietlast te verlagen. Opgelet, het is niet verplicht om al uw lopende leningen terug te betalen en het aangeboden tarief is meestal vrij hoog. Denk er dus goed over na.

Schuldbemiddeling

In het geval van een belangrijke schuldgraad, kan u een schuldbemiddeling aanvragen. Hierdoor kan er een afbetalingsplan worden bekomen tussen uzelf en de verschillende schuldeisers voor de terugbetaling van uw verschilende schulden (facturen, kredieten).

 

Schuldsaldoverzekering

Verzekering die het saldo van uw lening dekt/terugbetaalt indien overlijden. Bij Elantis is deze verzekering nooit verplicht in consumentenkredieten! U mag deze echter aanvragen bij de maatschappij van uw eigen keuze of via onze partnermakelaar.

 

SECCI

De SECCI (Standard European Consumer Credit Information) is een verplicht formulier die u alle karakteristieken van uw lening overzichtelijk meedeelt. Zo kan u gemakkelijk verschillende kredieten vergelijken.

T
Termijnbedrag

Het bedrag van uw maandelijkse aflossing of het bedrag dat uw maandelijks moet afbetalen voor uw lening op afbetaling.

Le montant de votre remboursement mensuel ou la somme que vous devez rembourser chaque mois pour votre prêt à tempérament.

Terugbetalingsvermogen

Alvorens u een nieuw krediet toe te kennen, moet de kredietgever uw terugbetalingsvermogen berekenen en analyseren. In dit opzicht vragen wij u om de online kredietaanvraag zorgvuldig te beantwoorden zodanig ons zo veel mogelijk informatie te verschaffen. Deze gegevens zullen later eveneens worden nagekeken bij ontvangst van de gevraagde documenten (inkomstenbewijzen, enz.).

 

Totaal af te lossen bedrag

Het bedrag van uw maandelijkse afbetaling vermenigvuldig met de duurtijd van uw lening in maanden.

Totale kosten van het krediet

Het JKP bepaalt de intrestvoet van de lening. Elk kredietcontract vermeldt het ontleend kredietbedrag maar eveneens het totaalbedrag, met intresten, dat u op het einde van uw krediet zult hebben betaald. Het verschil tussen het ontleend bedrag en het totaal terug te betalen bedrag op de volledige duurtijd van uw krediet = de totale kosten van het krediet.

 

Totale kostprijs

De totale kostprijs omvat alle kosten van het JKP uigedrukt in EUR.

V
Verantwoord

Verantwoord lenen betekent dat de kredietgever verschillende verplichtingen heeft. Ontdek onze pact verantwoord lenen.

Vervaldatum

De vervaldatum is de uiterste datum waarop de terugbetaling van uw lening elke maand moet worden uitgevoerd.

Vervroegde terugbetaling

U mag op elk moment u lening gedeeltelijk of vervroegd terugbetalen. De vergoeding is gelijk aan 1% van het terugbetaald kapitaal indien de resterende looptijd van uw lening groter is dan 1 jaar. Indien uw lening nog minder dan 1 jaar loopt, wordt deze vergoeding beperkt tot 0,5% van het terugbetaald kapitaal.

W
Wederbeleggingsvergoeding lening op afbetaling

Indien, volledige of gedeeltelijke, vervroegde terugbetaling van uw krediet zal er een wederbeleggingsvergoeding worden verrekend op het terugbetaald kapitaal. Deze vergoeding is gelijk aan 1% van het terugbetaald kapitaal indien de resterende looptijd van uw lening groter is dan 1 jaar. Indien uw lening nog minder dan 1 jaar loopt, wordt deze vergoeding beperkt tot 0,5% van het terugbetaald kapitaal.

Woonverzekering

Een woon- of brandverzekering is verplicht. Ze is bedoeld als dekking van de goederen die in waarborg worden gegeven tegen de risico’s op aantasting (brand, blikseminslag, ontploffing of elk andervergelijkbaar risico) voor hun nieuwbouwwaarde.

Een kredietsimulatie berekenen

Vul een waarde in tussen 5000 - 20000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 5000 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 3701 - 30000Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 7501 - 50000

Vul een waarde in tussen 25000 - 750000

Vul een waarde in tussen 10000 - 75000