Privacycharter

U Beter leren kennen voor een service op maat

 

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom staan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij Elantis voorop.

Om uw krediet optimaal te beheren en ons productgamma en onze informatie af te stemmen op uw behoeften, verwerken we uw gegevens. Waarbij het respect voor uw privacy boven alles staat. Dat is ons engagement.

Daarom stelden we dit Privacycharter op. We willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. En we voeren consequent controles uit op het naleven van dit charter.

Dit charter is van toepassing op alle natuurlijke personen.

U kan gerust zijn: we garanderen de veiligheid van uw gegevens.

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Elantis, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 4000 Luik, Rue des Clarisses 38 (hierna “Elantis”).

Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Elantis valt.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (“DPO”, verantwoordelijke voor gegevensbescherming) door hem aan te schrijven op het volgende adres: Elantis, ter attentie van de DPO – Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel of door een mail te sturen naar elantis.privacy@belins.be

De regelgeving rond de verwerking van persoonsgegevens heeft alleen betrekking op natuurlijke personen en op personen die een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, een gemeente of een vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

 

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dat kan gaan om contactgegevens, een identificatienummer, financiële gegevens, verzekeringsgegevens, geografische gegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven in verband met u.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen,

registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5), op basis van diverse rechtsgronden (zie punt 6), en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U bent wettelijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Elantis geen klantenrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Het kan zowel gaan om uw persoonsgegevens als om externe gegevens die Elantis combineert met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u om welke gegevens het precies gaat.

3.1. Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens in het kader van uw klantrelatie met Elantis

 • identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, foto, telefoon- en/of gsm-nummer, …
 • gegevens die verband houden met een (voorstel van) contract: informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon, opleidingsniveau, …
 • gegevens gelinkt aan uw producten en uw vermogen: kredieten, rekeningen, spaar- en beleggingsproducten, verzekeringsproducten, …
 • financiële en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 • gegevens in verband met uw (surf)gedrag op de Elantis-websites : raadplegen van gegevens, simulaties, aanvragen, reacties op commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van reclame op de website van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u klikte op Elantis-reclame)…
 • gegevens die verband houden met uw persoonlijke voorkeuren: informatie over uw gedrag en voorkeuren m.b.t. het gebruik van communicatie-en relatiekanalen (website, apps, contactpersonen…),…
 • gegevens die verband houden met onze tevredenheidsenquêtes.
 • geolokalisatiegegevens (waar u zich bevindt)
 • gegevens bekomen via onze contactcentra
 • gegevens bekomen via derden, zoals uw makelaar, het Rijksregister, het Staatsblad, Worldcheck, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank of eventueel het Register van kredieten aan ondernemingen, of gegevens van de groep Elantis die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze gegevens.
 • gegevens verkregen via cookies, die bijvoorbeeld informatie kunnen geven over uw voorkeuren, of die statistische informatie bijhouden. Meer hierover vindt u op onze website: elantis.be/nl/disclaimer
 • alle overige informatie of gegevens nodig voor het starten of voortzetten van de klantenrelatie.

Specifiek voor de niet financiële diensten van onze partners, indien u zich daarop inschrijft

 • specifieke contactgegevens die u opgeeft wanneer u zich inschrijft op een van deze niet-financiële diensten zoals uw e-mailadres, gsm-nummer…
 • gegevens in verband met uw (surf)gedrag op de websites van Elantis of derden: bijvoorbeeld , reacties op commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van reclame op de oorspronkelijke website.

Specifieke voor prospecten

 • persoonsgegevens die u meedeelt aan Elantis voor u een contractuele klantrelatie aangaat met Elantis. Het gaat om uw identificatiegegevens, uw contactgegevens en gegevens die verband houden met een simulatie of een (voorstel voor een) contract

3.2 Externe gegevens die Elantis combineert met uw persoonsgegevens

 • statistische informatie zoals afkomstig van het Belgische statistiekbureau Statbel
 • gegevens in verband met de staat en de waarde van onroerende goederen, kadastrale informatie
 • bedrijfsinformatie (zoals informatie over bestuurders, zaakvoerders…) en contactgegevens van mandatarissen van verschillende overheden via externe bronnen als Graydon, het Belgisch Staatsblad, Pinakes…

 

Elantis verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

 

4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Elantis, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt of wij u als prospect toevoegen in onze bestanden
 • contact met ons opneemt of wij contact met u opnemen
 • bezoekt een van onze makelaars die ons uw gegevens toestuurt
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze website bezoekt

 

5. Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

5.1 Het leveren van contractueel afgesproken diensten of het voorbereiden van contracten op uw vraag

 • Het beheer van uw klantendossier
 • Voor de toekenning het sluiten, beheren en uitvoeren van kredieten en diensten
 • het uitvoeren van financiële transacties (het betalingsbeheer van uw krediet, de kredietverlening, …)

5.2 Elantis, onze klanten en het publiek beschermen

 • het voorkomen van witwaspraktijken, van fraude en van financiering van terrorisme
 • het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen, en van fiscale verplichtingen
 • het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • de administratie en het risicobeheer
 • de veiligheid van personen en goederen
 • Om ons ervan te vergewissen dat de kredietbemiddelaars hun wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen nakomen, en om hun commissielonen te betalen

5.3 Producten en diensten van Elantis onderhouden en verbeteren, of nieuwe producten en diensten ontwikkelen

 • de voortdurende verbetering van onze diensten, kanalen en processen
 • het uitvoeren van voorafgaande testen (‘proof of concept’) wanneer Elantis nieuwe samenwerkingen onderzoekt, bijvoorbeeld met (ICT-)leveranciers of andere partners
 • de tevredenheidsenquêtes rond onze producten en diensten

 

5.4 Het personaliseren van uw gebruikservaring en onze communicatie conform uw persoonlijke voorkeuren

 • het vooraf invullen van velden
 • het vooraf invullen van reeds gekende gegevens, bij aanvragen voor bijkomende producten of diensten of voor het uitvoeren van simulaties
 • het vermijden om vragen te stellen waarvan we het antwoord zelf al konden afleiden
 • direct marketing, om u gepersonaliseerde producten en diensten aan te bieden en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die niet relevant voor u zijn.

 

Via direct marketing kunnen we:

 • uw klantengegevens (automatisch) verwerken om algemene of specifieke klantenprofielen te bepalen
 • uw behoeften beter inschatten en ons aanbod daarop afstemmen
 • u bij de belangrijke momenten in uw leven aangepaste producten aanbieden

Commerciële acties gepersonaliseerd op basis van uw persoonsgegevens zullen enkel plaatsvinden in naam van Elantis.

 

5.5 Profiling en geaggregeerde reporting

 • het uitwerken van studies
 • analyses en metingen om inzicht te krijgen in het profiel en gedrag van onze klanten
 • het opstellen van voorspellende modellen
 • het afleiden van geaggregeerde statistieken over onze klantenbasis
 • rapporten die het surfgedrag van onze klantenbasis in kaart brengen

5.6 Om u te contacteren

 • via een Elantis-medewerker
 • via telefoon
 • via uw e-mailadres
 • via de digitale kanalen van Elantis

 

We zouden uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

 • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
 • om u een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. De volgende criteria komen in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen, historiek van de klantenrelatie en lasten.

 

6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer Elantis u hiervoor toestemming vroeg en u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking
 • wanneer u toestemming gaf aan een derde (bv uw makelaar) om uw persoonsgegevens door te geven aan Elantis
 • wanneer Elantis een contract of precontractuele maatregel uitvoert
 • wanneer Elantis dit wettelijk of reglementair verplicht is
 • op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’, waarbij Elantis een zeer grondige afweging maakt tussen het belang van Elantis en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer

 

Gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld:

 • de preventie van fraude en misbruiken
 • het beheer van geschillen
 • de evaluatie van de totale klantrelatie
 • het aanbieden van producten of diensten die zo nauw mogelijk aansluiten bij uw behoeften en verlangens
 • het verbeteren van processen en onze website
 • onze funding
 • direct marketing
 • het uitwerken van studies
 • het houden van tevredenheidsenquêtes

 

 

7. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Elantis zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Hieronder vindt u een overzicht van wanneer gegevens kunnen worden uitgewisseld.

 

7.1 De groep Belfius

Elantis behoort samen met onder meer Belfius Bank, Belfius Insurance, Crefius, VDL-Interass tot de groep Belfius. De samenstelling van de Belfius-groep kan uiteraard voortdurend evolueren. Voor sommige vermelde doeleinden onder punt 5 kunnen binnen de groep Belfius gegevens worden uitgewisseld. De ondernemingen en medewerkers binnen de groep hebben enkel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is binnen de uitvoering van hun taak.

 

7.2 Specifieke dienstverleners

De overdracht van uw gegevens aan uw kredietbemiddelaar (makelaar) is beperkt tot het mandaat dat u hem hebt toevertrouwd en o.a. de onderhandeling van uw krediet. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonsgegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons toevertrouwd hebt: verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

 

Soms is het nodig dat we om operationele redenen een beroep doen op zorgvuldig geselecteerde organisaties buiten onze groep zoals:

 

 

 • Uw gegevens kunnen doorgespeeld worden aan April Belgium SA – Rue Émile Francqui, 4 1435 Mont-Saint-Guibert, dat gemandateerd is om uw schuldsaldoverzekeringspolis af te sluiten en te beheren in naam en voor rekening van Belfius Direct Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0037. Voor meer info: https://april-belgium.be/nl/algemene-gebruiksvoorwaarden/ of stuur een mail naar privacy@april.com

 

 • En ook voor specifieke dienstverlening kan worden samengewerkt met externe partijen, zoals bijvoorbeeld reclame-, studiebureaus, ICT-dienstverleners, online en sociale netwerkproviders, veiligheidspersoneel onze revisor, onze vastgoeddeskundigen, advocaten, gerechtsdeurwaarders bij geschillen, ….

 

Ook hier kunnen de personen die in dergelijke gevallen gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, dit enkel binnen de strikte limieten van hun specifieke contractuele of wettelijke opdracht.

Indien we in dat verband een beroep doen op een firma buiten de Europese Economische Zone, doen we dat enkel als we garanties bekomen rond een zelfde adequaat beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens als binnen Europa.

 

Voor hypothecaire kredieten zal Elantis deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten, waaronder de NV bpost bank (maar enkel zoals hierna gepreciseerd). Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

Wat betreft bpost bank NV, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 2, handelend in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, worden de hierboven bedoelde persoonsgegevens verwerkt voor identificatiedoeleinden, om de verrichtingen te controleren, statistieken op te stellen en iedere wettelijke of reglementaire bepaling – onder meer wat het voorkomen van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en/of financiering van en inzake belasting en taksen, met inbegrip van – onder andere – de internationale samenwerkings- en informatie-uitwisselingsakkoorden op fiscaal gebied. . Voor meer info: https://www.bpostbanque.be/bpb/information-legale/declaration-de-confidentialite of stuur een mail naar : dpo@bpostbanque.be

 

7.3 Overheidsinstanties

In sommige gevallen verplicht de wet Elantis om bepaalde persoonsgegevens over consumentenkredieten en hypothecair kredieten mee te delen aan instellingen zoals de Nationale Bank van België (Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) die beheert:

 • Het Centraal Aanspreekpunt (CAP) die informatie verstrekt om het werk van notarissen en andere financiële onderzoekers te vergemakkelijken.

In specifieke wettelijk omkaderde gevallen moet Elantis informatie meedelen aan de cel voor financiële informatieverwerking of aan gerechtelijke autoriteiten of toezichthouders.

 

8. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens

 

8.1. Uw rechten ten aanzien van Elantis

U hebt recht op de inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uitsluitsel krijgt over de al dan niet verwerking van uw persoonsgegevens en inzage krijgt via een globaal overzicht.

U hebt recht op het corrigeren en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, of wil u ze laten verwijderen, dan kan u ze laten wijzigen, aanvullen of, indien de wet dit toestaat, laten wissen.

In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie punt 6).

U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan op elk moment aangeven dat u niet wil dat we uw gegevens verzamelen, bewaren en verwerken voor directmarketingdoeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

U hebt het recht om niet enkel te worden onderworpen aan een volledig automatische individuele besluitvorming.

Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw krediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

8.2. Uw rechten ten aanzien van derde partijen waarmee Elantis samenwerkt

Wanneer op uw initiatief persoonsgegevens worden uitgewisseld met derde partijen, zal u uw rechten ten aanzien van die partijen kunnen uitoefenen overeenkomstig de privacyverklaringen van die partijen, die aan u worden meegedeeld. Wanneer u gegevens wil corrigeren of laten verwijderen, zal Elantis redelijke inspanningen doen om die derde partijen daarvan op de hoogte te brengen

8.3. Uw rechten in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

De regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en uw rechten daaromtrent hebben alleen betrekking op natuurlijke personen die ofwel zichzelf vertegenwoordigen, ofwel een andere natuurlijke persoon vertegenwoordigen, ofwel een rechtspersoon vertegenwoordigen zoals een bedrijf, gemeente of vereniging. De regelgeving is niet van toepassing op de rechtspersoon zelf.

Het uitoefenen van uw rechten is steeds gelinkt aan één persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt.

Concreet:

 • het uitoefenen van uw recht op het corrigeren of het verwijderen van uw persoonsgegevens, beperkt zich tot de persoon of entiteit die u op dat moment vertegenwoordigt. Het is uw verantwoordelijkheid om uitdrukkelijk mee te delen aan Elantis wie u vertegenwoordigt wanneer u dit recht uitoefent
 • uw voorkeuren betreffende direct marketing, gebruik van klik- en surfgedrag, transactiegegevens en communicatiekanalen kan u apart beheren in functie van de persoon of entiteit die u vertegenwoordigt

8.4. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Elantis per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@elantis.be , samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

8.5. Recht om klacht in te dienen

Hebt u een klacht over de uitoefening van uw rechten, dan is onze dienst klachtenbeheer er om u te helpen:  plainte@elantis.be

Als bovenstaande aanspreekpunten geen afdoend antwoord konden geven, dan kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgende adres: Belfius – ter attentie van de DPO, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of door een mail te sturen naar elantis.privacy@belins.be

Gaat u niet akkoord met het standpunt van Elantis? Neem dan contact op met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). U kan daar ook een klacht indienen.

8.6. Uw verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk om uw gegevens zo accuraat mogelijk up-to-date te houden. Geef aanpassingen dus op tijd door, bijvoorbeeld bij een verhuis, huwelijk, echtscheiding… U bent verantwoordelijk om privé en professioneel gebruikte contactgegevens uit elkaar te houden (zie punt 8.3).

 

 

9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de reglementeringen. Voor bepaalde gegevens zijn er minimumtermijnen en voor andere maximumtermijnen. Elantis hanteert ook verschillende werkwijzen voor klanten en prospecten. Van prospecten houdt Elantis de gegevens maximaal 13 maanden bij. Van klanten moeten bepaalde gegevens bijgehouden worden om operationele of wettelijke redenen.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

 

10. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

We zullen u informeren over iedere wijziging.

U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de website van Elantis.