Privacycharter

U BETER LEREN KENNEN VOOR EEN SERVICE OP MAAT

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom staan het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens bij Elantis voorop.

Om uw krediet optimaal te beheren en ons productgamma en onze informatie af te stemmen op uw behoeften., verwerken we uw gegevens. Waarbij het respect voor uw privacy boven alles staat. Dat is ons engagement.

Daarom stelden we dit Privacycharter op. We willen u duidelijk informeren over hoe we uw privacy beschermen en hoe we rekening houden met uw voorkeuren. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden. En we voeren consequent controles uit op het naleven van dit charter.

U kan gerust zijn: we garanderen de veiligheid van uw gegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Elantis, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 4000 Luik, Rue des Clarisses 38 (hierna “Elantis”).

Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Elantis valt.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer (“DPO”, verantwoordelijke voor gegevensbescherming) door hem aan te schrijven op het volgende adres: Elantis, ter attentie van de DPO – Karel Rogierplein 11 – 1210 Brussel of door een mail te sturen naar elantis.privacy@belins.be.

De regelgeving rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft alleen betrekking op fysieke personen en dus niet op bedrijven.

2. Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over u als geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dat kan gaan om contactgegevens, een identificatienummer, financiële gegevens, verzekeringsgegevens, geografische gegevens, online identificatiegegevens of elk ander gegeven u betreffende.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 5), op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U bent wettelijk niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Elantis geen klantenrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, foto…
 • gegevens die verband houden met een (voorstel van) contract: informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon, opleidingsniveau,…
 • gegevens gelinkt aan uw producten en uw vermogen: spaar- en beleggingsproducten…
 • financiële en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 • gegevens in verband met uw (surf)gedrag op de Elantis-websites : raadplegen van gegevens, simulaties, aanvragen, reacties op commerciële voorstellen…
 • gegevens die verband houden met uw persoonlijke voorkeuren: informatie over uw gedrag en voorkeuren m.b.t. het gebruik van communicatie-en relatiekanalen (website, apps, contactpersonen…),…
 • gegevens die verband houden met onze tevredenheidsenquêtes.
 • geolokalisatiegegevens (waar u zich bevindt)
 • gegevens bekomen via onze contactcentra
 • gegevens bekomen via derden, zoals uw makelaar, het Rijksregister, het Staatsblad, Worldcheck, de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank, of gegevens van de groep Belfius die we gebruiken voor het vervolledigen en verbeteren van onze gegevens.
 • gegevens verkregen via cookies. Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites: ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en laten toe de inhoud van onze sites aan te passen aan uw behoeften. Meer weten? www.elantis.be/nl/disclaimer
 • alle overige informatie of gegevens nodig voor het starten of voortzetten van de klantenrelatie.

Elantis verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

  4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

  We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Elantis, bijvoorbeeld wanneer u:

  • klant wordt
  • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
  • deelneemt aan een enquête
  • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
  • onze website bezoekt

  5. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

  Dat doen we bijvoorbeeld :

  • Het beheer van uw klantendossier
  • Om met u in contact te treden
  • Voor de toekenning het sluiten, beheren en uitvoeren van kredieten en diensten
  • het uitvoeren van financiële transacties (het betalingsbeheer van uw krediet, de kredietverlening, …)
  • De voortdurende verbetering van onze diensten en processen
  • De veiligheid van personen en goederen
  • De tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
  • Het uitwerken van studies, modellen en statistieken
  • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantenrelatie
  • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
  • Het naleven van diverse wettelijke verplichtingen en bepalingen en fiscale verplichtingen
  • Het beantwoorden van gegronde vragen van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
  • Het vooraf invullen van velden
  • Het vooraf invullen van reeds gekende gegevens, van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen
  • Direct marketing om u gepersonaliseerde producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn
  • Om ons ervan te vergewissen dat de kredietbemiddelaars hun wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen nakomen, en om hun commissielonen te betalen

  We zouden we uw klantengegevens op een geautomatiseerde wijze kunnen verwerken:

  • voor marketingdoeleinden, om uw behoeften juister te identificeren en ons aanbod daarop af te stemmen. De verwerkingslogica berust onder meer op de volgende criteria : leeftijd, plaats, of u eigenaar of huurder bent, privé- en beroepssituatie en historiek van de klantrelatie;
  • om u een krediet toe te kennen/te weigeren op basis van een algoritme. De volgende criteria komen in aanmerking: leeftijd, privé- en beroepssituatie, kenmerken van het krediet en van de verleende waarborgen, historiek van de klantenrelatie en lasten.

  6. Op welke rechtsgrond steunt de verwerking van uw persoonsgegevens?

  Elantis verwerkt uw persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

  • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
  • wanneer we u hiervoor toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking
  • we wettelijk of reglementair verplicht zijn
  • op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’, waarbij we een zeer grondige afweging maken tussen het belang van Elantis en uw belang, waaronder de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.
  • Deze gerechtvaardigde belangen zijn o.a. : de preventie van fraude en misbruik, het beheer van geschillen, de evaluatie van de totale klantrelatie, onze funding, de marketing en het verbeteren van onze diensten.

  7. Aan we mogen uw gegevens worden overgedragen?

  Elantis zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

  De overdracht van uw gegevens aan uw kredietbemiddelaar (makelaar) is beperkt tot het mandaat dat u hem hebt toevertrouwd en o.a. de onderhandeling van uw krediet. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonsgegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons toevertrouwd hebt : verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

  Elantis behoort samen met onder meer Belfius Bank, Belfius Insurance, Crefius, Corona tot de groep Belfius. Voor sommige vermelde doeleinden onder punt 5 kunnen binnen de groep Belfius gegevens worden uitgewisseld. De ondernemingen en medewerkers binnen de groep hebben enkel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor operationele en servicedoeleinden (beheer) binnen de uitvoering van hun taak

  Soms is het nodig dat we om operationele redenen een beroep doen op zorgvuldig geselecteerde organisaties zoals

  • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, división ICP (“Atradius ICP”), avenue Prince de Liège 78, 5100 Namur om zijn gereglementeerde activiteit van verzekering-krediet uit te oefenen. Voor meer info: https://www.atradiusicp.com/ICP%20Politique%20de%20traitement%20DP%20v2%20NL.pdf  of stuur een e-mail naar  dataprotection.icp@atradius.com
  • Uw gegevens kunnen doorgespeeld worden aan April Belgium SA – boulevard Baudouin 1er 25 – 1348 Louvain-la-Neuve, dat gemandateerd is om uw schuldsaldoverzekeringspolis af te sluiten en te beheren in naam en voor rekening van Corona NV, verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0435. Voor meer info: https://april-belgium.be/conditions-generales-dutilisation/#gdpr   of stuur een mail naar privacy@elitisprotection.be )
  • En ook voor specifieke dienstverlening kan worden samengewerkt met externe partijen, zoals bijvoorbeeld reclame-, evenementen-, studiebureaus, online en sociale netwerkproviders, onze revisor, onze vastgoeddeskundigen, advocaten, gerechtsdeurwaarders bij geschillen, ….

  Ook hier kunnen de personen die in dergelijke gevallen gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, dit enkel binnen de strikte limieten van hun specifieke contractuele of wettelijke opdracht.

  Indien we in dat verband een beroep doen op een firma buiten de Europese Economische Zone, doen we dat enkel als we garanties bekomen rond een zelfde adequaat beschermingsniveau met betrekking tot uw persoonsgegevens als binnen Europa.

  Voor hypothecaire kredieten zal Elantis deze gegevens ook bezorgen aan zijn respectieve rechthebbenden onder algemene titel (na een fusie, splitsing, inbreng of een ander feit) en onder bijzondere titel (na een overdracht, een subrogatie of een ander feit), en aan de vennootschappen waarmee ze contractueel verbonden zijn in het kader van hun activiteiten, waaronder de NV bpost bank (maar enkel zoals hierna gepreciseerd). Al deze vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van de kredietnemer, de borg en de pandgever – met inbegrip van de gegevens in verband met hun krediet(en), de betalingsverrichtingen en hun vermogen in het algemeen – en de persoonsgegevens van hun echtgenoot of partner.

  Wat betreft bpost bank NV, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 2, handelend in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, worden de hierboven bedoelde persoonsgegevens verwerkt voor identificatiedoeleinden, om de verrichtingen te controleren, statistieken op te stellen en iedere wettelijke of reglementaire bepaling – onder meer wat het voorkomen van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en/of financiering van en inzake belasting en taksen, met inbegrip van – onder andere – de internationale samenwerkings- en informatie-uitwisselingsakkoorden op fiscaal gebied. Voor meer info: https://www.bpostbanque.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring of stuur een mail naar : dpo@bpostbanque.be.

  In sommige gevallen verplicht de wet Elantis om bepaalde persoonsgegevens mee te delen aan instellingen zoals de gerechtelijke instanties en de Nationale Bank van België, o.a. voor de evaluatie van het kredietrisico, de meldingen aan het ENR-bestand (niet-gereglementeerde registraties) en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet of gegevens betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen.

  8. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

  8.1. UW RECHTEN

  U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u uitsluitsel krijgt over de al dan niet verwerking van uw persoonsgegevens en inzage krijgt via een globaal overzicht.

  U hebt recht op het corrigeren en het verwijderen van uw persoonsgegevens. Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, of wil u ze laten verwijderen, dan kan u ze laten wijzigen, aanvullen of, indien de wet dit toestaat, laten wissen.

  In bepaalde gevallen hebt u eveneens het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen voor een bepaalde dienstverlening en het recht op verzet tegen het gebruik van uw gegevens op basis van gerechtvaardigd belang (zie punt 6).

  U hebt het recht op overdracht van persoonsgegevens. Bepaalde gegevens die u ons bezorgde mag u onder bepaalde voorwaarden laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf.

  U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan op elk moment aangeven dat u niet wil dat we uw gegevens (waaronder ook uw click- en surfgedrag en uw transactiegegevens) verzamelen, bewaren en verwerken voor directe marketingdoeleinden. U ontvangt dan geen commerciële voorstellen meer.

  U hebt het recht om u te verzetten tegen een volledig automatische individuele besluitvorming. Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

  8.2. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

  Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Elantis per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar privacy@elantis.be , samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

  8.3. RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

  Als de eerder vermelde aanspreekpunten onvoldoende antwoord bieden, dan is onze dienst klachtenbeheer er om u te helpen : plainte@elantis.be

  Gaat u niet akkoord met het standpunt van Elantis? Neem dan contact op met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 – 1000 Brussel.

  9. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Dat hangt af van het soort gegevens en van de reglementeringen. Deze gegevens worden meestal voor operationele of wettelijke redenen bewaard.

  De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

  Voor prospecten of potentiële klanten houdt Elantis de gegevens maximaal 13 maanden bij.

  10. Wat gebeurt er bij een eventuele wijziging van het Privacycharter

  We zullen u informeren over iedere wijziging. 
  U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de website van Elantis.